top of page

Regulamin

SZKOŁY MUZYKI ROZRYWKOWEJ YOUR MELODY 

I. Zasady zapisywania na zajęcia

1. Zapisu na zajęcia można dokonać telefonicznie, mailowo lub przez formularz umieszczony na stronie internetowej. 

tel. +48 515-510-833

mail. yourmelodyschool@gmail.com 

strona. www.yourmelody.art  

2. Na zajęcia można zapisać się w dowolnym terminie. W przypadku wykupienia karnetu miesięcznego, opłata naliczana jest w zależności od ilości zajęć mających odbyć się w danym miesiącu.

3. Istnieje możliwość zapisania się na konsultacje jednorazowe. Ceny podane są na stronie internetowej szkoły. 

4. Warunkiem uruchomienia zajęć grupowych jest wpisanie się do grupy conajmniej 2 członków.

5. Przed pierwszymi zajęciami uczestnik lub prawny opiekun, zobowiązany jest do wypełnienia „Karty uczestnika zajęć” i złożenia jej do sekretariatu lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.


II. Formy zajęć 

6. Zajęcia indywidualne (45 min lub 90 min).

7. Zajęcia grupowe (45 min ,60 min ,75 min).

III.  Płatności 

8. Zajęcia powinny zostać opłacone najpóźniej do dnia ich rozpoczęcia, dotyczy to zarówno konsultacji jednorazowych jak i abonamentu miesięcznego. 

9. Formy płatności:

– Gotówką 

– Kartą płatniczą 

– Przelewem na numer konta: 34 1090 2590 0000 0001 4753 5609  z opisem „Imię Nazwisko, rodzaj zajęć, miesiąc”. 

10. Istnieje możliwość wykupienia karnet miesięcznego. Minimalna ilość zajęć w abonamencie to 1x w tygodniu. 

11.  Karnet miesięczny uwzględnia ilość zajęć w danym miesiącu.

12. Istnieje możliwość wystawienia faktury za zajęcia.


IV. Odwoływanie zajęć

13. Zajęcia można odwołać najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia.
14. Zajęcia odwołane po tym terminie są traktowane jako zrealizowane, nie podlegają odpracowywaniu i należy za nie uiścić opłatę.
15. Jeśli choroba pozwala na ćwiczenia, to jest możliwość przeprowadzenia zajęć online
16. Nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w przypadku, gdy u uczestnika występują objawy choroby uniemożliwiające pracę z uczniem np.choroby głosu.

17. W przypadku nieobecności nauczyciela Szkoła Your Melody zapewnia kompetentne zastępstwo lub realizację odwołanych zajęć w innym, uzgodnionym terminie.
18. Wszystkie zajęcia odwołane przez nauczyciela, a opłacone z góry, odbędą się w innym ustalonym wspólnie terminie. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na umówiony wcześniej termin – zajęcia  przepadają. Przed upływem tego terminu możliwy jest zwrot opłaty za zajęcia niewykorzystane.
19. O ewentualnym odwołaniu zajęć, warsztatów, nagrań oraz koncertów uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

V. Rezygnacja z zajęć
20. Trwałą rezygnację z zajęć należy zgłaszać w formie pisemnej na adres  yourmelodyschool@gmail.com 

21. Trwała rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.

VI.  Karta stałego klienta

22. Otrzymują ją osoby, które uczęszczają do SMR Your Melody conajmniej jeden rok szkolny, systematycznie dokonując płatności. 

23. Posiadacze karty stałego klienta po zebraniu 4 punktów (1 pkt = 1 opłacony karnet miesięczny) upoważnieni są do otrzymania 20% zniżki na kolejny karnet miesięczny. Oraz 5% zniżki na warsztaty organizowane w SMR Your Melody. 

24. Za uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez SMR Your Melody uczestnik otrzymuje 1 pkt.

25. Za polecenie SMR Your Melody polecający otrzymuje 1 pkt. Warunkiem otrzymania punktu przez polecającego jest podanie nazwiska osoby polecającej przy zapisywaniu i wykupieniu karnetu miesięcznego przez nowego uczestnika.


VII. Koncerty uczestników

26. Szkoła organizuje koncerty uczniów.
– Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest regularne uczęszczanie na zajęcia przynajmniej 2 razy w miesiącu.
– Repertuar prezentowany na koncertach jest wybierany przez nauczyciela, wspólnie z uczniem podczas zajęć.  

27. Uczestnik ,żeby wziąć udział w koncercie musi stawić się na próbę generalną koncertu. Próby uzgadniane są z nauczycielami i dyrekcją SMR Your Melody. 

28. Uczestnictwo w koncertach i próbach jest bezpłatne. 


VIII. Warsztaty 

29. W warsztatach organizowanych przez SMR Your Melody może wziąć udział każdy zainteresowany.

30. Zapisy na warsztaty przyjmowane są od chwili ogłoszenia wydarzenia na stronie i mediach społecznościowych szkoły. Zapisy przyjmowane są w formie telefonicznej, mailowej oraz przez stronę internetową. 

tel. +48 515-510-833

mail. yourmelodyschool@gmail.com 

strona. www.yourmelody.art  

31. Płatności za warsztaty należy dokonać najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 

32. W przypadku odwołania wydarzenia organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty. 

33. Istnieje możliwość wystawienia faktury za warsztaty. 


IX. Inne 

34. Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o pobieraniu lekcji w SMR Your Melody.

35. Przed zajęciami każdy nowy uczestnik zapozna się z zasadami BHP pracowni muzycznych. 

X.  Warunki uczestnictwa na zajęcia podczas pandemii Covid-19

36. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w trakcie trwania pandemii Covid-19 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 


Regulamin: Witaj
bottom of page